Advokátní a právní služby

Občanské a obchodní právo

Nabízím právní služby a zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty. Pomoci mohu s vymáháním pohledávek z běžného obchodního styku, sepisy právních rozborů a stanovisek a problematikou směnek. Rovněž se věnuji oblasti dědického práva, závazkového práva, otázkám vlastnictví, spoluvlastnictví, věcných břemen a zástavního práva.

Rodinné právo

V rodinném právu poskytuji poradenství při rozvodu manželství, sporech o výživné či svěření dítěte do péče. Dále se zaměřuji na vypořádání majetkových poměrů mezi manžely po rozvodu, určení či popření otcovství a vymáhání dlužného výživného.

Pracovní právo

Nabízím pomoc při zpracování smluv mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a jiných smluv pracovněprávního charakteru. Dále nabízím poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance, přípravu pracovněprávních dokumentů (pracovní a manažerské smlouvy), řešení změny a zániku pracovního poměru včetně nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru.

Soudní spory a jiná řízení

Další činností advokátní kanceláře je zajištění trvalého zastupování klientů v soudních a exekučních řízeních na území České republiky a to v působnosti všech okresních a krajských soudů.

Nemovitosti

Při prodeji, darování nebo směně připravím smlouvu dle Vašich požadavků a potřeb či tu Vámi předloženou zreviduji. Vyhotovím návrh na vklad vlastnického práva do KN. O bezpečí převodu finančních prostředků se postarám formou advokátní úschovy.

Trestní právo

V rámci trestního práva zabezpečím zastupování poškozených v trestním řízení.

Advokátní úschova

Advokátní úschova se mj. využívá za účelem ochrany finančních prostředků v případech, kdy splnění peněžitého závazků jedné strany je vázáno na splnění povinnosti strany druhé či naopak (typicky úschova finančních prostředků představujících kupní cenu). Dále je možné zajistit advokátní úschovu listinné dokumentace.

© 2023 JUDr. Ladislav Procházka