Advokátní a právní služby

Občanské právo

 • společné jmění manželů – vypořádání majetku po rozvodu
 • vlastnické právo
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • náhrada škody
 • bytové právo – nájemní smlouvy, převody bytů do osobního vlastnictví, smlouvy o zrušení společného nájmu k bytu po rozvodu, žaloby o dlužné nájemné, přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vyklizení z bytu, přechod práva nájmu k bytu
 • dědictví – zastupování v dědickém řízení, sepis závětí
 • občanskoprávní smlouvy (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o půjčce, nájemní smlouva o bytových a nebytových prostorách, a jiné)
 • vymáhání pohledávek v občanskoprávním řízení
 • exekuce – sepis návrhu na nařízení a provedení exekuce, zastupování v exekučním řízení, odklad výkonu rozhodnutí, zastavení exekuce
 • směnky
 • zastupování klientů v řízení před soudem
 • právní poradenství v oblasti občanského práva

Rodinné právo

 • rozvod manželství včetně rozvodu tzv. „dohodou“
 • spory o výchovu a výživné nezletilých dětí pro dobu před a po rozvodu manželství
 • výživné manželky a rozvedené manželky
 • určení a popření otcovství
 • osvojení
 • náklady neprovdané matky
 • zastupování klientů v řízení před soudem
 • právní poradenství v oblasti rodinného práva

Nemovitosti

 • smlouvy o převodu nemovitostí (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene)
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem – vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • spory spoluvlastníků nemovitostí (podílové spoluvlastnictví a jeho vypořádání, vypořádání nemovitostí ve společném jmění manželů)
 • poradenství ve věci převodů nemovitostí

Advokátní úschova

 • úschova finančních prostředků na účtu advokáta
 • sepis svěřenské smlouvy o uložení finančních prostředků na účet advokáta a podmínkách jejich vyplacení

Pracovní právo

 • vznik, změna a skončení pracovního poměru
 • náhrada mzdy
 • náhrada škody
 • zastupování klientů v řízení před soudem

Trestní právo

 • zastupování poškozených v trestním řízení, vymáhání nároků na náhradu škody
 • základní právní poradenství v oblasti trestního práva
© 2019 JUDr. Ladislav Procházka