Ceník služeb a náklady

Druh a výše odměny za poskytované právní služby jsou sjednány vždy předem na základě dohody advokáta s klientem. Sjednání druhu a výše odměny je odvislé od individuálních potřeb každého klienta a okolností konkrétního případu, a to hodinovou sazbou (časovou) nebo měsíčním paušálem.

Základní hodinová sazba při časové smluvní odměně je za každou započatou hodinu poskytnuté právní služby, kdy záleží na dohodě advokáta a klienta, a to s ohledem na složitost a časovou náročnost případu.

Mimosmluvní odměna je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), a uplatní se v případě, kdy s klientem není dohodnut žádný z výše uvedených druhů odměn. Znění této vyhlášky je dostupné na stránkách České advokátní komory. Odměna je v tomto případě stanovena násobkem 1) počtu úkonů právní služby poskytnutých klientovi právníkem a 2) tarifní hodnoty (sazba stanovená příslušnou vyhláškou), jejíž výše je odvislá od druhu poskytované právní služby (civilní, trestní, správní …) a hodnoty předmětu sporu či věci.

Vedle odměny jsou klientovi účtovány i hotové výdaje spojené s poskytováním právních služeb (např. soudní poplatky, cestovní náhrady, překlady apod.), náhrada za promeškaný čas a režijní paušál, a to dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v aktuálním znění.

Jsem plátcem DPH.

Řešení spotřebitelských sporů v oblasti sporů mezi advokátem a klientem

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line ukládá povinnost Vás informovat o možnosti mimosoudního řešení případného sporu. V případě, že by došlo ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, lze podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, tím je Česká advokátní komora, IČO: 66000777, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, internetové stránky a další kontakty na www.cak.cz

Ochrana osobních údajů - GDPR

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

I. Zpracovávané osobní údaje

1.1JUDr. Ladislav Procházka, advokát, IČO: 14916801, se sídlem Horní Rokytnice 319, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 07502 (dále jen „Správce“) je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) správcem osobních údajů svých klientů v rozsahu:

  1. jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, DIČ, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště/sídlo, telefonní číslo a kontaktní email (dále jen „Základní osobní údaje“), a dále
  2. dalších osobních údajů sdělených klientem, tedy zejména těch osobních údajů, které jsou nutné pro poskytnuté právní pomoci v konkrétním případě,

a to základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem splnění smluvní povinnosti – řádného poskytnutí právních služeb, a dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR pro plnění právních povinností, které se na Správce vztahují, vyplývajících zejména ze zákona o advokacii a souvisejících právních předpisů, právních předpisů upravujících povinné platby a účetnictví, jakož i dalších předpisů, jimiž je povinen se advokát při poskytování právních služeb řídit.

1.2 / Předmětem zpracování mohou být i tzv. citlivé údaje, a to v případě, že je jejich zpracování nezbytně nutné v daném případě pro splnění smluvní povinnosti – řádného poskytnutí právních služeb, a to základě čl. 6 odst. 1 písm. b).

1.3 / Osobní údaje uvedené v bodě 1 písm. a. tohoto článku – Základní osobní údaje, jsou dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zpracovávány za účelem případného sporu s klientem, vč. vymáhání nároku z porušení smlouvy. Proti tomuto zpracování je klient oprávněn vznést námitku dle čl. 21 GDPR.

II. Doba a forma zpracování osobních údajů

2.1 / Osobní údaje klienta budou zpracovávány po dobu 5 let od ukončení poskytování právních služeb (dále jen „Doba“).

2.2 / Omezeními podle předchozího odstavce není dotčeno právo Správce zpracovávat osobní údaje klienta v nezbytném rozsahu i po této době, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro zachování řádné evidence. Ukládá-li však právní předpis Správci povinnost vést evidenci po delší dobu, než uvedenou v předchozím odstavci, anebo lze-li na základě právního předpisu uložit Správci povinnost sdělit třetí osobě takový údaj i po uplynutí shora uvedené doby, je Správce oprávněna zpracovávat osobní údaje klienta v nezbytném rozsahu i po dobu stanovenou takovým právním předpisem.

2.3 / Dobou v odstavci 2.1. tohoto článku není Správce taktéž vázán, jeli-li veden spor s klientem. Poté je oprávněn zpracovávat osobní údaje klienta v potřebném rozsahu až do pravomocného skončení sporu.

2.4 / Zpracování probíhá v elektronické podobě automatizovaným systémem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

III. Práva a povinnosti klientů jako subjektů údajů

3.1 / Klient má právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům a Správce je povinen mu tuto informaci poskytnout.

3.2 / Klient má právo požadovat opravu a doplnění neúplných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování, a dále uplatňovat právo na přenositelnost údajů.

3.3 / Klient má právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

IV. Poskytování osobních údajů 3. subjektům

4.1 / Příjemcem osobních údajů klienta jsou typicky orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), dále spolupracující advokáti v případě substitučního zastoupení Správce a další příjemci dle potřeb daného případu a pokynů klienta.

4.2 / Správce poskytuje identifikační osobní údaje klientů dalším osobám v případě, kdy je k tomuto povinen či oprávněn na základě zákona.

4.3 / K osobním údajům klienta má taktéž přístup poskytovatel údržby informačního systému a další poskytovatelé služeb nezbytných pro poskytování právních služeb (např. provozovatel úložiště e-mailových schránek nebo právních systémů). Konkrétní osoby či společnosti, které Správci poskytují tyto služby lze zjistit na dotaz u Správce.

V. Ochrana osobních údajů

5.1 / Správce zpracovává poskytnuté osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, usiluje o maximální ochranu získaných osobních údajů, s cílem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu nebo zveřejnění osobních údajů, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje, a zavedl přiměřené postupy, které mají zabezpečit a zajistit informace, které shromažďují elektronicky stejně jako těch, které jsou shromažďovány v listinné podobě.

Máte právo žádat o sdělení podrobností o osobních údajích, které o vás Správce uchovává a zpracovává. Pokud se domníváte, že takto zpracovávané osobní údaje jsou nesprávné nebo neúplné, či máte ke zpracování jakékoli dotazy nebo připomínky kontaktujte prosím neprodleně Správce, a to prostřednictvím emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo prostřednictvím dopisu adresovanému Správci: Horní Rokytnice 319, 512 44 Rokytnice nad Jizerou.

© 2023 JUDr. Ladislav Procházka